Niedziela
19 listopad 2017


Imieniny:

Elżbiety, Faustyny, Pawła
Niedziela

Poniedziałek

-2°
Wtorek

Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
18-11-17
1
17
19
28
39
40
21
22
28
30
32
49
Multi2
17-11-17
7
8
12
16
21
27
30
31
35
36
45
47
51
53
55
57
61
63
68
80
Plus: 36
Multi2
17-11-17
3
4
7
15
16
18
35
39
41
42
43
44
48
52
57
62
65
69
73
75
Plus: 15
Mini
18-11-17
4
6
29
34
40
Przetarg na samochód pożarniczy
2017-05-02 09:52:47

II OGŁOSZENIE o przetargu o szacunkowej wartości do 30.000 euro
Gmina Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, pow. grajewski, NIP 719 150 78 01, tel./faks: 86 272 30 00, e-mail: uggrajewo@onet.pl ogłasza przetarg na sprzedaż::

Samochód specjalny pożarniczy Magirus-Deutz M 90 M5.9 F, rok prod. 1981, Nr rej. BGR 2C35

Właściciel pojazdu: Gmina Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, NIP 719 150 78 01.
Miejsce i termin składania ofert: do 08 maja 2017 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, pokój 19 (sekretariat), w zamkniętej kopercie na której winno pisać: „Oferta na zakup samochodu specjalnego”.
Dotychczasowy użytkownik pojazdu: OSP w Rudzie, Ruda, ul. Szkolna 1, 19-200 Grajewo.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 08 maja 2017 r. o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 5.
Pisemna oferta powinna zawierać:
a) Imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.
b) Datę sporządzenia oferty.
c) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.
d) Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Termin związania ofertą: 14 dni
Cena wywoławcza: 8.000,00 PLN /cena jest zwolniona z podatku VAT/.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie - cena: 100 %
Wadium: nie obowiązuje.
Samochód można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 13:00 w Gimnazjum w Danówku, Danówek 7, 19-200 Grajewo.
Pojazd jest sprawny technicznie. Szczegółowe dane są do uzyskania w siedzibie Urzędu Gminy Grajewo pokój 5, faksem lub pocztą, lub drogą elektroniczną.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Jerzy Tyszka – pok. Nr 5, tel. 512 785 513.
Wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną.
Osiągnięta w przetargu wartość płatna jest jednorazowo, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania rachunku.
Odbiór pojazdu nastąpi po podpisaniu umowy przez strony po potwierdzeniu wpłaty.
Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Grajewo, dnia 28.04.2017 r.

W załączeniu zdjęcia pojazdu

Wójt Gminy Grajewo
Stanisław Szleter

* Więcej informacji
Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011