Środa
12 grudzień 2018


Imieniny:

Ady, Aleksandra, Dagmary
Środa

-1°
Czwartek

-2°
Piątek

-1°
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
XXXVI Sesja Rady Gminy Grajewo
2018-03-05 09:09:39


Uprzejmie informuję, że zwołuję na dzień 07 marca b.r. /środa/ na godzinę 12⁰⁰ XXXVI sesję Rady Gminy Grajewo, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie ul. Komunalna 6 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.


2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 30 listopada 2017 roku oraz
protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 grudnia 2017 roku.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na
poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w
okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Stan bezpieczeństwa w Gminie Grajewo w 2017 roku – zagrożenia, ich
zwalczanie i zapobieganie w oparciu o informacje:
a/ Prokuratora Rejonowego w Grajewie,
b/ Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie,
c/ Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie,
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Grajewo na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Koszarówka, gmina
Grajewo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami mającymi umowy zawarte na
czas oznaczony na 3 lata.
10. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Grajewo na 2018 rok.
12. Sprawozdanie za 2017 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez Gminę Grajewo.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Grajewie.
14. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie
pieczy zastępczej za rok 2017 oraz potrzeby związane z realizacją zadań w
Gminie Grajewo.
15. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie za 2017 rok.
16. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Grajewie za rok 2017 w zakresie zadań własnych i zleconych oraz potrzeby
w zakresie pomocy społecznej.
17. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 Gminy Grajewo.


18. Rozpatrzenie wyników przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli
w IV kwartale 2017 roku oraz przyjęcie wniosków i zaleceń pokontrolnych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2018.
20. Zapytania i wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Jan Dąbrowski
Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011