Środa
23 styczeń 2019


Imieniny:

Fernandy, Jana, Rajmundy
Środa

-6° -14°
Czwartek

-7° -12°
Piątek

-6° -14°
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
D E C Y Z J A o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie
2018-05-09 19:40:13

D E C Y Z J A
o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie


Na podstawie art.8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), po wszczęciu postępowania z urzędu
o r z e k a m:

uznać za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 0016 Milewo gmina Szczuczyn oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 16 o powierzchni 0,0400 ha stanowiącą drogę.

U Z A S A D N I E N I E

Starosta Grajewski z urzędu wszczął postępowanie dotyczące nieruchomości, która jest drogą dojazdową i w dniu wejścia w życie ustawy z 29 czerwca 1963 r.
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703 ) stanowiła mienie gromadzkie.
Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 przywołanej ustawy starosta ustala, stosownie do art. 1 i 3, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie.
Decyzję o uznaniu za mienie gromadzkie wydaje się, biorąc pod uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w życie ustawy tj. w dniu 5 lipca 1963 r. Ma ona charakter deklaratoryjny, co oznacza, że rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust. 1 poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy.
W aktach scaleniowych wsi Milewo gminy Szczuczyn w rejestrze pomiarowo – szacunkowym przed i po scaleniu z lat 1937-1938 została ustalona droga (obecnie działka Nr 16) do działek dawny nr 9, nr 4, nr 3, nr 2 i nr 1.
W roku 1964 został założony rejestr gruntów wsi Milewo, pod pozycją rejestrową 2 błędnie wpisano działkę nr 16 z kodem 37 - jako inne grunty pod wodami, a jako władającego gruntem wpisano Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Grajewie Referat Wodno-Melioracyjny.
W czasie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków wsi Milewo w 2014 roku, wykonawca dokonał pomiarów terenowych oraz analizy materiałów archiwalnych i działkę tę zapisał jako użytek dr – droga na właściciela nieustalonego. Pozostałe rowy melioracji szczegółowej włączył do działek sąsiednich, gdyż zgodnie z art. 74 ust. 1 Prawa wodnego rów melioracji szczegółowej należy do właścicieli gruntów sąsiadujących z tym rowem.
Nieruchomości stanowiące drogi zawsze miały charakter publiczny, ogólnodostępny i służyły nie tylko lokalnej społeczności, ale były do użytku wszystkich.
Należy zatem uznać, że w dniu 5 lipca 1963 r. nieruchomość ta stanowiła mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Stosownie do art.3 powołanej wyżej ustawy nie została ona zaliczona do wspólnot gruntowych.
Wobec powyższego należy stwierdzić, że zostały spełnione przesłanki do uznania nieruchomości położonej w obrębie Milewo stanowiącej drogę za mienie gromadzkie, jako mającą charakter użyteczności publicznej przed 1963 rokiem, użytkowanej wspólnie przez mieszkańców wsi.
Biorąc powyższe pod uwagę, orzekam jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Decyzja niniejsza zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, Starostwa Powiatowego w Grajewie na okres 14 dni, na tablicy ogłoszeń we wsi Milewo, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej (na portalu internetowym e-Grajewo, Grajewo24, Życie Grajewa).
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, za pośrednictwem Starosty Grajewskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia (ogłoszenia).
Termin wniesienia odwołania uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem odwołanie zostało dostarczone do organu wydającego decyzję, a w szczególności wysłane w formie dokumentu elektronicznego za poświadczeniem przedłożenia lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Starosty Grajewskiego, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia Staroście Grajewskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się stateczna.
Dokonanie czynności urzędowej w przedmiotowej sprawie nie podlega opłacie skarbowej zgodnie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.).

Otrzymują:
1. Starostwo Powiatowe w Grajewie – (tablica ogłoszeń)
2. Urząd Miejski w Szczuczynie (2 egz., 1 egz. tablica ogłoszeń)
3. Sołtys wsi Milewo
4. Ewidencja gruntów w/m – po uprawomocnieniu się decyzji
5. a/a

Do wiadomości:
1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok


Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011