Środa
23 styczeń 2019


Imieniny:

Fernandy, Jana, Rajmundy
Środa

-6° -14°
Czwartek

-7° -12°
Piątek

-6° -14°
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
LI Sesja Rady Miasta
2018-05-17 12:53:51

Uprzejmie informuję, że dnia 23 maja 2018 r. (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się LI Sesja Rady Miasta Grajewo.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad LI Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zapytania i interpelacje radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.
5. Informacja na temat stanu realizacji nowej inwestycji-budynku na cele kultu religijnego przy ulicy Pułaskiego (kaplica cmentarna).
6. Perspektywy rozwoju TBS Sp. z o. o. jako alternatywy dla budownictwa komunalnego w świetle rosnącego zapotrzebowania na lokale mieszkalne.
7. Informacja na temat realizacji planów zagospodarowania przestrzennego miasta –stan obecny i zamierzenia projektowe.
8. Informacja o zgłoszonych przez właścicieli nieruchomości wnioskach w związku
ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wydawaniem decyzji w sprawie opłat planistycznych.
9. Funkcjonowanie jednostek oświatowych i kadry pedagogicznej w systemie oświaty od 1 września 2017 r. – zadania samorządu w procesie wdrażania reformy.
10. Oferta kulturalna i sportowa miasta na okres wakacyjno-urlopowy – GCK, MOSiR, Miejska Biblioteka Publiczna, szkoły.
11. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lub od I opłaty z tytułu oddania nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe;
b) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
c) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych miasta Grajewo oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat;
d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2018 – 2027;
e) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2018 rok.
13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
14. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
15. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Miasta.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie LI Sesji Rady Miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Halina Muryjas-Rząsa


Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011