Sobota
07 grudzień 2019


Imieniny:

Agaty, Dalii, Sobiesława
Sobota

Niedziela

Poniedziałek

Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych
2019-06-20 22:39:01

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację istniejącej ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją


Stosownie do art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r., poz. 725) informuję, że w oparciu o dane i materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz pozyskane i opracowane w ramach realizacji umowy, rozpoczęte zostały prace geodezyjne mające na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków 40 obrębów położonych w gminie Grajewo oraz 28 obrębów położonych w gminie Szczuczyn w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, budynków i lokali, na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków(Dz.U. z 2016 r., poz. 1034 ze zm.).
Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz pozyskania danych od osób fizycznych i instytucji niezbędnych do realizacji umowy, upoważnieni zostaną pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjnych GEOKART ŁOMŻYŃSKI M. Brzostowski i J. Nowacki sp. z o.o., ul. Senatorska 12A, 18-400 Łomża
Ww. wykonawca został wyłoniony w drodze zamówienia publicznego ogłoszonego przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego.
Termin zakończenia prac: 31 grudnia 2021 roku.
Informuję również, że opracowany w ramach modernizacji projekt operatu opisowo-kartograficznego, którego podstawowymi elementami będą: rejestr gruntów, rejestr budynków, rejestr lokali, kartoteka budynków, kartoteka lokali i mapa ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych na okres 15 dni roboczych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B.
Odrębna informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa i właściwego urzędu gminy oraz ogłoszenie jej w prasie o zasięgu krajowym.
Dalszy tryb postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wynika z przepisów art.24a ust.6-12 Prawa geodezyjnego i kartograficznego o brzmieniu:
"6. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu zgłaszać uwagi do tych danych.
7. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.
8. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo¬¬- kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.
9. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w ust. 8, zgłaszać zarzuty do tych danych.
10. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.
11. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania , o których mowa w ust.10 , w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym nie są wiążące.
12. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 9 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków."


Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011