Poniedziałek
19 sierpień 2019


Imieniny:

Emilii, Julinana, Konstancji
Poniedziałek

27° 15°
Wtorek

25° 16°
Środa

27° 15°
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Zaproszenie na VII Sesję Rady Miasta Grajewo
2019-04-19 06:20:18

Uprzejmie informuję, że dnia 24 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się VII Sesja Rady Miasta Grajewo.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad VII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Perspektywy rozwoju TBS jako alternatywy dla budownictwa komunalnego w świetle rosnącego zapotrzebowania na lokale mieszkalne (program Mieszkanie Plus).
5. Polityka społeczna miasta – działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
a) ocena zasobów pomocy społecznej w roku 2018 w aspekcie form wsparcia udzielanych osobom samotnym i chorym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
b) realizacja programów „Rodzina Trzy +” oraz „Grajewska Karta Seniora”.
6. Informacja na temat działalności jednostek na rzecz środowiska seniorów
i zabezpieczania potrzeb w tym zakresie:
a) Klub Seniora,
b) Środowiskowy Dom Samopomocy.
7. Informacja z realizacji Programu Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
a) działania profilaktyczne, w tym w szkołach,
b) funkcjonowanie Klubu „Zdrowie i Trzeźwość”,
c) działalność świetlicy socjoterapeutycznej.
8. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Grajewo w 2018 r.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
b) określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Grajewo;
c) odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo dotyczącego terenów położonych w rejonie ulic Spokojnej i Wojska Polskiego;
d) przystąpienia do sporządzenia zmiany”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Sportową, Piłsudskiego, Braci Świackich i Partyzantów w Grajewie”;
e) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze;
f) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Grajewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych;
g) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
h) udzielenia pomocy finansowej przez miasto Grajewo powiatowi grajewskiemu;
i) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2019-2029;
j) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2019 rok.
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
12. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
13. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miasta Grajewo.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie VII Sesji Rady Miasta.


Przewodnicząca Rady Miasta


mgr Halina Muryjas-Rząsa


Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011