Sobota
07 grudzień 2019


Imieniny:

Agaty, Dalii, Sobiesława
Sobota

Niedziela

Poniedziałek

Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
IX Sesja Rady Miasta Grajewo
2019-06-13 20:04:49

Uprzejmie informuję, że dnia 26 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się IX Sesja Rady Miasta Grajewo.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad IX Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Analiza funkcjonowania zakładów budżetowych – ZADM, ZWiK, CIS – na podstawie wykonania budżetu miasta za 2018 rok.
5. Debata nad Raportem o stanie Miasta Grajewo za 2018 rok. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Grajewo za 2018 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Grajewo za 2018 rok:
a) wystąpienie Burmistrza Miasta w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2018 rok;
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu
za 2018 rok;
c) przedstawienie oceny sprawozdania finansowego za 2018 rok przez Komisję Rewizyjną;
d) przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok przez Komisję Rewizyjną;
e) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2018 rok;
f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Grajewo za rok 2018;
g) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Miasta Grajewo z realizacji budżetu
za 2018 rok;
h) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Grajewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok;
i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2018 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) powołania Skarbnika Miasta Grajewo;
b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2019-2029;
d) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2019 rok.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
10. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miasta Grajewo.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie IX Sesji Rady Miasta.


Przewodnicząca Rady Miasta


mgr Halina Muryjas-Rząsa


Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011