Niedziela
10 grudzień 2023


Imieniny:

Danieli, Bohdana, Julii
Niedziela

° °
Poniedziałek
Wtorek
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Kolejna Sesja Rady Miasta Grajewo
2023-06-27 11:31:22

Uprzejmie informuję, że dnia 28 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się LIX Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo. Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad LIX Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Informacja na temat stanu oświetlenia miasta, w tym doświetlenia przejść dla pieszych w 2022 roku.
5. Informacja na temat stanu przygotowań do obchodów „Dni Grajewa 2023”.
6. Debata nad raportem o stanie miasta Grajewo za 2022 r. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Grajewo za 2022 rok;
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Grajewo za 2022 rok:
a) wystąpienie Burmistrza Miasta w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2022 rok;
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu
za 2022 rok;
c) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny sprawozdania finansowego za 2022 rok, oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2022 rok;
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Grajewo za 2022 rok;
e) dyskusja nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta Grajewo z realizacji budżetu
za 2022 rok;
f) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Grajewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok;
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) sposobu załatwienia petycji wniesionej do Rady Miasta;
b) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych
i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych miasta Grajewo oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat;
c) przystąpienia do sporządzenia projektu Strategii Rozwoju Miasta Grajewo na lata 2023-2032 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania, w tym trybu jej konsultacji;
d) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2023 rok;
e) udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie;
f) uchylenia uchwały Nr XLIX/283/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Grajewo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
za I półrocze.
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
10. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
11. Przyjęcie protokołu z LVII Sesji Rady Miasta Grajewo.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie LIX Sesji Rady Miasta.


Przewodnicząca Rady Miasta


mgr Halina Muryjas-RząsaPseudonim: Treść komentarza:


Pamiętaj nie jesteś anonimowy w sieci, twój adres to ec2-35-172-165-64.compute-1.amazonaws.com
Jesteś człowiekiem ?
Przepisz wspak te znaki: TREWQ1
Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011